Ösztöndíjprogram – Szabályzat

Református Óvodapedagógus Tanulmányi (Gyakornoki) Ösztöndíj
– és Mentorprogram (RÓTÖM) Szabályzata – hosszabbítás

I. Általános rendelkezések

1. Az ösztöndíj célja: a magyarországi református fenntartású óvodákban a pedagógus utánpótlás biztosítása kiválóan képzett, keresztyén hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező óvodapedagógussal. Az ösztöndíj elsődleges célja, hogy azokon a településeken, ahol a református fenntartású óvodákban a pedagógus utánpótlás veszélyeztetett, valamint az újonnan megnyíló óvodákban rendelkezésre álljon a szükséges pedagógus munkaerő és – más településeken is – annak utánpótlása. Az ösztöndíj célja továbbá az óvodapedagógusi pálya népszerűsítése, vonzóbbá tétele, valamint a református fenntartású intézményben óvodapedagógusi pályát választó hallgatók – majd gyakornokok – motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre. Az Ösztöndíj további célja az ösztöndíjas gyakornokot fogadó református óvodák mentortevékenyégének támogatása.

2. Az ösztöndíj tárgya: Az ösztöndíj tárgya az óvodapedagógusi pályát választó református intézményben gyakornokká váló végzős, aktív hallgatói – később gyakornoki – jogviszonnyal rendelkező hallgatók ösztöndíjas és módszertani támogatása. Az ösztöndíj időtartama alatt az ösztöndíjas hallgató-gyakornok (a továbbiakban: Ösztöndíjas) tanulmányi szerződés aláírásával vállalja, hogy református fenntartású óvodában, óvodapedagógusi munkakörben a diploma megszerzésének időpontjától számított 3 hónapon belül teljes munkaidős munkaviszonyt, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt vagy egyházi szolgálati jogviszonyt (a továbbiakban együtt: foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt) létesít. Az ösztöndíj folyósítása az aktív hallgatói jogviszony fennállása alatt, 10 hónap időtartamban, havi rendszerességgel történik. Az ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíjjal támogatott időszak után református óvodában tartósan fenntartja foglalkoztatási jogviszonyát legalább 18 hónapig, amelynek első 6 hónapjában mentorálásban részesül.

3. A Református Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram kezelője a Magyarországi Református Egyház (továbbiakban MRE). Jelen szabályzatban a MRE támogatónak minősül. A református óvodapedagógus tanulmányi ösztöndíjprogram végrehajtásában a Református Országos Óvodafejlesztési Programiroda, mint végrehajtó vesz részt.

4. Az ösztöndíjprogramban részt vevő hallgatóval a MRE ösztöndíjszerződést köt.

II. Az ösztöndíj igénylésére vonatkozó szabályok

5. Az ösztöndíj igénylésére vonatkozó felhívást a Református Országos Óvodafejlesztési Programiroda teszi közzé az óvodapedagógusképzést nyújtó felsőoktatási intézményeknek és a református óvodafenntartóknak küldött levélben, valamint a Református Pedagógiai Intézet, az MRE és a Református Országos Óvodafejlesztési Programiroda honlapján.

6. A felhívás tartalmazza az ösztöndíj megállapításának és folyósításának jelen Szabályzatban meghatározott feltételeit, az igénylés kötelező tartalmát, a benyújtás határidejét.

7. Az ösztöndíjpályázat benyújtására olyan, hazai óvodapedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény nappali, levelező vagy esti munkarendben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésben tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban lakóhellyel rendelkező, magyar anyanyelvű végzős hallgató jogosult, aki:

 • az adott felsőoktatási intézmény óvodapedagógus szakán a pályázat benyújtásának felsőoktatási félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, s a megkezdett tanévben tanulmányait befejezi;
 • továbbá vállalja, hogy óvodapedagógus szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, és az oklevél megszerzését követően – jelen szabályzatban, valamint a pályázati felhívásban és a támogatási szerződésben foglaltak szerint – 3 hónapon belül a végzettségének, szakképzettségének megfelelő teljes munkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít református fenntartású óvodában, ahol – vagy másik református óvodában – gyakornoki idejét megkezdi és ott a foglalkoztatási jogviszonyát legalább 18 hónapig fenntartja;
 • az igényléssel egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez;
 • hallgatóként előző félévi súlyozott tanulmányi átlaga a jó (3,5 feletti) eredményt elérte;
 • gyakornokként megszerzett óvodapedagógus diplomával rendelkezik.

8. Az igénylést az MRE-nek címezve (Óvodafejlesztési Projektiroda Országos Óvoda Program 1146 Budapest, Abonyi utca 21.) kell benyújtani kizárólag elektronikusan a következő címre: osztondij@reformatus.hu a Szabályzat 1. számú melléklete szerinti igénylőlapon a következő mellékletekkel:

 • a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, mely szerint a hallgató az intézményben – mint végzős évfolyamú – aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (szkennelt formátumban, hiánypótolható);
 • hallgatóként az előző félévi súlyozott tanulmányi átlagáról szóló igazolás (a további szemeszterekben pedig az előző félév lezárását követő 8 napon belül történő), mely alapján az intézményben továbbtanulásra jogosult;
 • Ösztöndíjas gyakornokként a megszerzett diploma másolata valamint a tutorálást végző református óvoda támogató-értékelő nyilatkozata;
 • nyilatkozatok a református fenntartású óvodahálózathoz való kapcsolódásról:
  – Maximum 2 oldalas motivációs levél arról, hogy a hallgató a 240 órás gyakorlatot, valamint a gyakornoki időt miért és melyik református intézmény(ek)ben tervezi indoklással. Gyakorlati és/vagy gyakornoki helyként választható bármely református óvoda a közzétett listán kívülről is, ez esetben a pályázónak KÖTELEZŐ benyújtania a választott intézményre vonatkozóan az óvodavezetői szándéknyilatkozatot a tutorálásra/mentorálásra.
  – Óvodavezetői szándéknyilatkozat vagy lelkipásztori ajánlás (nem kötelező) – az elbírálásban előnyt jelentő módon -: annak a református óvodavezetőnek/református óvoda fenntartónak a befogadó nyilatkozata, ahol a hallgató gyakornokként munkaviszonyt létesítene vagy már munkaviszonyban van. Több intézményvezető/lelkipásztor is nyilatkozhat.
 • kitöltött és aláírt nyilatkozat, hogy az igénylő hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.

9. A benyújtott igénylések alapján – az Óvodafejlesztési Projektiroda javaslatát követően, és a gyakornokság helyszínéül kijelölt református óvodák fenntartóinak jelölése alapján – az MRE dönt az ösztöndíj odaítéléséről. Az ösztöndíjat elnyertek névsorát az Óvodafejlesztési Projektiroda közzéteszi az MRE, illetve az Országos Óvoda Program, és az RPI honlapján.

10. Az ösztöndíjban az a személy részesülhet, aki

a) a Szabályzat 7. pontjában meghatározott feltételeknek megfelel,
b) előző félévi tanulmányi eredménye alapján az intézményben továbbtanulásra jogosult, és a jelen szabályzat szerinti tanulmányi átlageredményt elérte;
c) a Szabályzat 8. pontjában meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta.

11. Az ösztöndíj mértéke a jelen Szabályzat 7. pontjában meghatározott hallgatók esetében hallgatónként havonta szemeszterenként (5 hónap időtartamra):

a) hallgatói státusz esetén: 50 000 Ft/hó;
b) az ösztöndíjast a 2. szemeszterben tutoráló óvodapedagógusnak a 4 hónapos időtartamra bruttó 120 ezer Ft-os megbízási díjat fizet a Magyarországi Református Egyház;
c) az ösztöndíjast gyakornoki státusza idején mentoráló óvodapedagógusnak a 6 hónapos időtartamra bruttó 180 ezer Ft-os megbízási díjat fizet – két részletben – a Magyarországi Református Egyház.

12. Az ösztöndíj időtartama tanévenként/nevelési évenként tíz hónap, amely a hallgatói jogviszony alatt a tanév első és második szemesztere végéig tart (1 tanév).

13. Az ösztöndíj folyósításának feltétele:

a) az ösztöndíjprogramban résztvevő felek által – e Szabályzat 2. számú mellékletében meghatározott – elfogadott, aláírt szerződés;

b) a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, mely szerint a hallgató az intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;

c) a pályázó hallgató előző félévi súlyozott tanulmányi átlagáról szóló igazolás (a további szemeszterekben pedig az előző félév lezárását követő 8 napon belül történő) benyújtása, melynek alapján az intézményben továbbtanulásra jogosult;

d) a már végzettek esetében az ösztöndíjas megszerzett óvodapedagógus diplomája és a tutorálást végző református óvoda támogató-értékelő nyilatkozata.

14. Az ösztöndíj összege személyi jövedelemadó-mentes.

15. A szerződés alapján folyósított ösztöndíj nem zárja ki más ösztöndíjas jogviszony fennállását.

III. Az ösztöndíjas kötelezettségei

16. A hallgató az ösztöndíjszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az ösztöndíj biztosításának a Támogató által elérni kívánt célja, hogy:

a) azon református fenntartású óvodákban, ahol a pedagógus utánpótlás veszélyeztetett, illetve az újonnan megnyíló óvodákban rendelkezésre álljon a szükséges pedagógus munkaerő, és annak utánpótlása;

b) hallgató a tanulmányait elhivatottan és eredményesen folytassa, törekedve a minél magasabb tanulmányi átlag elérésére;

c) a hallgató szakképzettsége és végzettsége megszerzését követően református fenntartású óvoda alkalmazottjaként helyezkedjen el.

17. E célok érdekében az Ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés aláírásával vállalja,

a) hogy óvodapedagógus alapképzési szakon folytatja tanulmányait és az államilag támogatott képzési időn belül végzettséget és óvodapedagógusi szakképesítést szerez;

b) az oklevele megszerzést követően legkésőbb 3 (három) hónapon belül óvodapedagógusi munkakörben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít református fenntartású óvodában;

c) a pedagógus életpályamodell szerinti gyakornoki időszakát református óvodában kezdi meg, ahol a szakmai mentorálását végzik;

d) a református fenntartású óvodában létesített jogviszonyát legalább 18 hónap időtartamban, református óvodában megvalósuló módon fenntartja;

e) az óvodapedagógusi munkakörben létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyával kapcsolatos évenkénti adatszolgáltatási kötelezettségének az ösztöndíjas szerződés hatályának ideje alatt eleget tesz;

f) a hallgató vállalja, hogy kötelező óvodai felsőoktatási gyakorlatát református intézményben, ottani pedagógus által tutorált módon valósítja meg;

g) a hallgató vállalja, hogy részt vesz a Református Pedagógiai Intézet (továbbiakban RPI) és leendő református intézménye által és a lakó/tartózkodási helyén szervezett református óvodapedagógiai tartalmú programokon és képzéseken, amennyiben azok tanulmányi kötelezettségének teljesítését nem akadályozzák.

18. A hallgató hozzájárul a szerződéssel és az ösztöndíj folyósításával összefüggő személyes adatainak kezeléséhez. A hallgató köteles adatváltozás esetén haladéktalanul – 8 napon belül – tájékoztatást adni a Támogatónak az Óvodafejlesztési Projektirodán keresztül.

V. Eljárási szabályok

19. Az Óvodafejlesztési Projektirodához beérkezett igénylést a beérkezést követően haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül meg kell vizsgálni, hogy az megfelel-e a jelen Szabályzatban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek, illetve a hallgató teljesítette-e az előírt tanulmányi-gyakornoki kötelezettségeit, és ha igen, azt milyen eredménnyel tette.

20. Amennyiben az Óvodafejlesztési Projektiroda azt állapítja meg, hogy az igénylés hiányos, az igénylőt hiánypótlásra szólítja fel, melyben a hiányok pótlására 10 (tíz) napos határidőt biztosít. Ha az igénylő a hiányokat a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül pótolja, úgy kell tekinteni, mintha a kérelmet eleve hiánytalanul adta volna be. Ha a hiánypótlást nem, nem teljes körűen vagy nem időben teljesíti, az igénylővel az adott szemeszterre szerződést nem lehet kötni.

21. Az Óvodafejlesztési Projektiroda a megvizsgált, és a Szabályzatban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő igényeket a gyakorlati helyekhez és gyakornoki helyszínekhez rendelve – a jelölés megtétele érdekében – haladéktalanul megküldi az Óvodavezetői szándéknyilatkozatot/ lelkipásztori ajánlást adott vagy nem adott (8. pont), református óvodát fenntartó egyházközség/egyéb egyházi szerv vezetőjének. A megkeresett református köznevelési intézmény fenntartó elnöke a részére megküldött igény kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül elbírálja, és döntéséről írásban haladéktalanul tájékoztatja az Óvodafejlesztési Projektiroda szakmai vezetőjét, amelyben a pályázó ösztöndíjast jelöli/nem jelöli saját református óvodájába, mint az RÓTÖM kedvezményezettjét. Az Óvodafejlesztési Projektiroda ezt követően 5 (öt) munkanapon belül előkészíti az ösztöndíjassal kötendő ösztöndíjas tanulmányi szerződést, és aláírásra öt példányban átadja az MRE Elnökségének.

22. Az MRE elnöksége és az Ösztöndíjas által aláírt szerződés egy példánya az Ösztöndíjast, egy példánya az Óvodafejlesztési Projektirodát, 3 példánya az MRE Zsinati Hivatalt illeti meg (Tanácsosi Titkárság, Jogi Osztály, Gazdasági és Pénzügyi Osztály). Amennyiben a hallgató nem köt szerződést, vagy a szerződéstől eláll, vagy a szerződés egyéb okból módosul, szünetel vagy megszűnik, az Óvodafejlesztési Projektiroda és a hallgató/gyakornok 8 munkanapon belül tájékoztatja az ösztöndíjas(ok) fogadásáról nyilatkozó református intézményfenntartót, és az intézmény vezetőjét.

23. Az Óvodafejlesztési Projektiroda a jelen Szabályzat 13. pont b) és c) alpontjában foglalt igazolás rendelkezésre állásának ellenőrzését követően 5 (öt) munkanapon belül értesíti az MRE Gazdasági és Pénzügyi Osztályát arról, hogy a hallgató részére az ösztöndíj kifizethető-e. A jelen pontban meghatározott feljegyzést a fogadó református óvoda fenntartójának is meg kell küldeni.

24. Az MRE elnöksége az Óvodafejlesztési Projektiroda értesítése alapján tárgyhó 5. napjáig intézkedik – az első hónap kivételével – az ösztöndíj hallgató részére történő kiutalásáról. Az első két hónapi ösztöndíj kiutalásának határideje: 2023. október 30.

25. Az Óvodafejlesztési Projektiroda mindkét fél által aláírt szerződésekről illetve a hallgatókról nyilvántartást vezet, melyben feltünteti különösen, hogy a hallgató hány szemeszterre, milyen mértékű ösztöndíjat kapott, mikor fejezte be óvodapedagógusi felsőfokú tanulmányait illetve, hogy hol és mikor, milyen református intézményben teljesítette 240 órás gyakorlatát, és létesített óvodapedagógusi foglalkoztatási jogviszonyt, és meddig köteles ott jogviszonyát fenntartani, valamint gyakornoki ideje első 6 hónapjának mentorálását hogyan látják el.

Egyéb rendelkezések

26. Az ösztöndíjas szerződés megszüntetésének és megszűnésének esetei:

Az ösztöndíjas szerződés súlyos megszegésének minősülő esetek különösen, és a kiíró az ösztöndíjas szerződést egyoldalúan megszüntetheti, ha

a. az Ösztöndíjas hallgatói jogviszonya óvodapedagógusi szakképesítés megszerzése nélkül megszűnik,

b. az Ösztöndíjas a diplomaszerzés időpontjától számított 3 hónapon belül nem létesít református óvodában óvodapedagógusi munkakörben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt;

c. az Ösztöndíjas az óvodapedagógusi munkakörben létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyával kapcsolatos évenkénti adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti;

d. az Ösztöndíjas foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnik, és az Ösztöndíjas három (3) hónapon belül nem létesít óvodapedagógusi munkakörben újabb – másik református intézményben megvalósuló – foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.

27. A szerződésszegés jogkövetkezményei

(1) Amennyiben az Ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, a Kiíró jogosult a szerződést egyoldalú, postai könyvelt küldeményként vagy (a jogszabályoknak megfelelő elektronikus ügyintézés keretében) elektronikus úton megküldött írásbeli jognyilatkozattal megszüntetni, és az Ösztöndíjassal kötött ösztöndíjas szerződésben részletesen meghatározott, szerződésszegésre vonatkozó jogkövetkezményeket alkalmazni.

(2) Amennyiben az Ösztöndíjassal fennálló szerződés bármelyik Fél kezdeményezésére a szakképzettség megszerzése előtt megszűnik, az Ösztöndíjas köteles az addig számára kiutalt ösztöndíj teljes összegét 30 napon belül visszafizetni, a kiiíró szerződésben nevesített bankszámlájára történő átutalás formájában.

(3) Amennyiben az ösztöndíjas szerződés a szakképzettség megszerzését követően kerül megszüntetésre, az Ösztöndíjas a korábban számára kiutalt ösztöndíj óvodapedagógusi munkakörben teljesített jogviszonyával arányosan csökkentett összegét a szerződés felmondásától számított 60 napon belül köteles visszafizetni, a Kiiíró szerződésben nevesített bankszámlájára történő átutalás formájában. Az ösztöndíj visszafizetésére irányuló részletfizetés és mentesség iránti kérvényről a Kiiíró Elnöke dönt, az ösztöndíjas írásbeli megkeresése alapján.

(4) Az ösztöndíjjal támogatott képzésre tekintettel megállapított visszafizetési kötelezettség tartozásnak minősül, melyet a Kiiíró visszafizetési határidő lejártát követően jogi úton érvényesít.

(5) A Kiiró Elnökség határozatban megszünteti az ösztöndíjas szerződést, és az Ösztöndíjast a visszafizetési kötelezettség alól mentesíti, ha az Ösztöndíjas életkörülményeiben olyan, az Ösztöndíjas által igazolt, az ösztöndíjas szerződés megkötését követően bekövetkezett, igazolható változás következett be, amire tekintettel önhibáján kívül óvodapedagógusi munkakörben nem alkalmazható.

28. Az ösztöndíjas jogviszony szüneteltetésének szabályai

(1) Az Ösztöndíjas szerződésében rögzített kötelezettségei szünetelnek a Támogató külön kérelmére, vagy az Ösztöndíjas külön írásbeli kérelemére, ha

a) saját maga egészségi körülményei miatt szakorvosi igazolással igazolt módon nem alkalmas tanulmányainak befejezésére, vagy az óvodapedagógusi munkakör betöltésre;

b) az Ösztöndíjas közeli hozzátartozóját külön jogszabályokban meghatározottak szerint, mint főállású ápoló ápolja, és ezért tanulmányait folytatni, vagy óvodapedagógusi munkakört betölteni nem tudja;

c) az Ösztöndíjas csecsemőgondozási díjra, GYED-re, GYES-re, rehabilitációs ellátásra vagy rokkantsági ellátásra lesz jogosult a jogosultság időtartama alatt.

d) egyéb méltányossági okból.

(2) A kötelezettségek teljesítése folytatódik, amennyiben a szünetelésre okot adó körülmények megszűnnek. A kötelezettségek folytatásának napja, az azt kiváltó ok megszűnését követő nap.

VI. Záró rendelkezések

29. A Támogató és az Óvodafejlesztési Projektiroda, mint adatkezelők a hallgatóról az e Szabályzat szerinti adatokat tartja nyilván.

30. A Támogató a hallgatóról rendelkezésére álló minden adatot, tényt, információt, amely a hallgató személyére vonatkozik, személyes adatként kezel és ezen adatok vonatkozásában, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok figyelembevételével jár el.

31. Az e Szabályzat szerinti személyes adatokat az Óvodafejlesztési Projektiroda az Ösztöndíjas szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését követően a számviteli törvényben meghatározott ideig kezeli.

32. Az e Szabályzat szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

33. A magyarországi református óvodafenntartók – átérezve a református óvodapedagógus utánpótlás biztosításának szükségességét – felhatalmazzák az MRE Elnökségét arra, hogy a református fenntartású intézményekben munkát vállaló hallgatóval szerződést kössön azzal, hogy a támogatandó hallgatót az adott intézmény fenntartója jelöli meg.

34. Ez a Szabályzat 2022. szeptember 1. napjával lép hatályba és addig hatályos, ameddig a feladatellátáshoz szükséges MRE költségvetési forrás biztosított.